Algemene voorwaarden Jobconnecto

Tot stand gekomen op 25 juni 2015.
Algemene Voorwaarden Jobconnecto, gevestigd aan Hudsonlaan 5, 5623 NV, te Eindhoven, ingeschreven bij de KvK onder nummer 62930737.
 
Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf:                                            De wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                                     De wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Jobconnecto:                                   Jobconnecto, ingeschreven bij de KvK onder nummer 62930737.

Dienst:                                            Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Jobconnecto voor of ten behoeve van de                                                               wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand:              De overeenkomst tussen de wederpartij en Jobconnecto, waarbij in het kader van een door de Jobconnecto georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium:                                    De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de wederpartij is overeengekomen.

Koop op afstand:                             De overeenkomst tussen de wederpartij en Jobconnecto, waarbij in het kader van een door de Jobconnecto georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht:                                        De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:                                 Elke overeenkomst gesloten tussen Jobconnecto en de wederpartij.

Product:                                           Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de wederpartij en Jobconnecto.

Tegoedbon:                                       Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt en/of de dienst wordt verricht.

Wederpartij:                                       Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Jobconnecto tussenpersoon

Jobconnecto fungeert als een online platform waar aanbod en vraag van bedrijven en werkzoekenden bij elkaar worden gebracht. Bedrijven kunnen op de website van Jobconnecto vacatures plaatsen waar werkzoekenden op kunnen reageren.
Jobconnecto garandeert op geen enkele wijze dat er een geschikte match tot stand komt. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de vacature of profiel en voor het behaalde resultaat.
Jobconnecto is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tot stand komen van de overeenkomst tussen een bedrijf en een werkzoekende. Tevens is Jobconnecto nimmer aansprakelijk voor schade die één van de partijen ten gevolge van de overeenkomst heeft geleden.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen Jobconnecto en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Jobconnecto, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Jobconnecto en de wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Jobconnecto zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Jobconnecto kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Jobconnecto daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jobconnecto anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Jobconnecto niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de wederpartij en na het accepteren van de algemene voorwaarden.

Duur abonnement

Werkzoekenden hebben de mogelijkheid om voor één jaar een profiel af te sluiten.
Bedrijven hebben de mogelijkheid om voor bepaalde tijd een abonnement af te sluiten. Bedrijven kunnen een abonnement afsluiten per maan, voor één, twee, drie of vier jaar.
De maandelijkse abonnementen zijn met een opzegtermijn van tenminste een maand.Opzegging doet u door een e-mail te zenden naar bedrijven@jobconnecto.nl. Uw e-mail dient uiterlijk de laatste dag van uw maandtermijn binnen te zijn. Hiermee loopt uw abonnement exact de maand erop af. Dient u de e-mail een dag na einde van uw maand in, loopt de overeenkomst nog 2 maanden door. Betalingen doet u via automatische incasso of overboeking. Voor overboekingen hanteren wij administratie kosten van € 2,50 in rekening. Verwerking van deze e-mail is tenminste een werkdag. 
Het abonnement van de wederpartij wordt na het aflopen van het abonnement niet automatisch verlengd en eindigt van rechtswege.
Alvorens Jobconnecto het abonnement afloopt verlengt, geeft Jobconnecto één maand voordat het abonnement afloopt de wederpartij de mogelijkheid om zijn abonnement te verlengen. Na ontvangst van de betaling za het abonnement voor één jaar worden verlengd.
Indien de wederpartij het abonnement verlengt, krijgt de wederpartij 10% korting op het abonnement. De korting is gebaseerd op het gehanteerde basistarief.
Indien de wederpartij het abonnement niet verlengd, zal Jobconnecto het profiel van de wederpartij voor één maand bewaren. Na verloop van deze maand zal het profiel definitief verwijderd worden.
Indien een werkzoekende na één jaar geen baan heeft gevonden krijgt de werkzoekende ieder jaar bij verlening 50% korting op het abonnement. De korting is gebaseerd op het gehanteerde basistarief.

Match

Jobconnecto fungeert uitsluitend als tussenpersoon en is niet betrokken bij het tot stand komen van de match tussen een bedrijf en werkzoekende.
Indien er tussen een bedrijf en een werkzoekende een overeenkomst tot stand komt, dan zijn deze partijen zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opstellen en voor de inhoud van de overeenkomst.
 
Jobconnecto is niet verantwoordelijk voor het opstellen van de overeenkomst. Jobconnecto is niet betrokken bij de daadwerkelijke overeenkomst en niet verantwoordelijk voor het tot stand komen van een overeenkomst.
Jobconnecto is nimmer aansprakelijk voor schade die partijen ten gevolge van de overeenkomst heeft geleden.

Profiel

De wederpartij dient een online profiel aan te maken. Een minderjarige heeft te allen tijde toestemming nodig van zijn ouder of voogd.
Een profiel zal niet openbaar worden gemaakt en zichtbaar zijn voor derden, tenzij de wederpartij via een e-mail heeft bevestigd dat hij in aanmerking wil komen voor een bepaalde vacature. In dit geval kunnen beide partijen elkaars profiel in zien.
De profielpagina wordt geactiveerd nadat Jobconnecto de betaling heeft ontvangen of op een tussen de partijen overeengekomen datum. Activering van het profiel geschiedt middels het toezenden van een e-mail met de account- en inloggegevens.
Jobconnecto is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie die de wederpartij op hun eigen profiel plaatsen.
Jobconnecto is niet aansprakelijk voor schade, in welke aard dan ook, voortvloeiend uit de inhoud van het profiel van de wederpartij en de hierbij behorende verstrekte informatie.

Inhoud profiel en vacatures

Jobconnecto is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van een profiel en vacature. De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en informatie van zijn profiel of vacature.
De wederpartij garandeert dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van zijn profiel of vacature juist, volledig en niet onrechtmatig is. De wederpartij garandeert daarnaast dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van op zijn profiel of vacature niet:
 • in strijd is met de Nederlandse wetgeving;
 • in strijd is met deze Algemene Voorwaarden;
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud; 
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging; 
 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst;
 • onjuist is of misleidend.
Jobconnecto is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jobconnecto is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij Jobconnecto deze onjuistheid of onvolledigheid kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Verwijdering profiel en vacature

Jobconnecto heeft het recht zonder opgave van redenen een profiel en/of vacature te verwijderen van haar website. Derden kunnen Jobconnecto verzoeken om een profiel of vacature van de website te verwijderen.
Jobconnecto verwijdert in ieder geval een profiel en/of vacature, waarvan de inhoud:
 • in strijd is met de Nederlandse wetgeving;
 • het geadverteerde niet product handgemaakt is;
 • in strijd is met deze Algemene Voorwaarden ;
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud; 
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging; 
 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst;
 • onjuist is of misleidend.
De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid dat een profiel en/of vacature kan worden verwijderd.
Jobconnecto behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Jobconnecto de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Jobconnecto zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Jobconnecto de wederpartij hierover van te voren inlichten.
Indien een vast honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Jobconnecto daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Jobconnecto proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
Jobconnecto zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Jobconnecto kunnen worden toegerekend.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de wederpartij en Jobconnecto zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

Jobconnecto zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Jobconnecto heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Jobconnecto heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Jobconnecto het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de wederpartij niet wordt betaald, is Jobconnecto niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Jobconnecto het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of  instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan Jobconnecto.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Jobconnecto het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de wederpartij.
De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Prijzen en tarieven

Ten aanzien van de wederpartij in de hoedanigheid van consument zijn de prijzen en tarieven in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
Ten aanzien van de wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Jobconnecto.
Van alle bijkomende kosten zal Jobconnecto tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de wederpartij door kunnen worden berekend.
Wijziging honorarium, prijzen en tarieven
Indien Jobconnecto bij het sluiten van de overeenkomst een vaste honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Jobconnecto gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien Jobconnecto het voornemen heeft het honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de wederpartij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Jobconnecto rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Jobconnecto alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht.
   
De wederpartij heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst het honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht.
Jobconnecto zal de wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Jobconnecto zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Koop en/of dienstverlening op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid van consument.
Ingeval van koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
Ingeval van koop en/of dienstverlening op afstand heeft Jobconnecto het recht de wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
Ingeval van koop op afstand heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Jobconnecto geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
In geval van koop op afstand heeft de wederpartij het recht de overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Jobconnecto het product niet binnen veertien kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn zijn overeengekomen.
Ingeval van dienstverlening op afstand heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
Indien Jobconnecto niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Jobconnecto geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Jobconnecto in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
De wederpartij kan de overeenkomst herroepen via het de door de Jobconnecto geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de wederpartij eigen gekozen wijze.
Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Jobconnecto met de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de wederpartij en indien de wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Jobconnecto de dienst volledig heeft verricht.
Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Jobconnecto uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag terug.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de overeenkomst betrekking heeft op:
 • diensten die verricht worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Jobconnecto geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • producten en/of diensten die met de instemming van de wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 • producten en/of diensten op maat gemaakt.

Uitvoeringstermijnen

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien Jobconnecto gegevens of instructies nodig heeft van de wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de wederpartij deze aan Jobconnecto heeft verstrekt.
Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de wederpartij Jobconnecto schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Jobconnecto alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Jobconnecto zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Jobconnecto binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang consumenten

Deze bepaling is alleen van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid van consument.
De zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de wederpartij voor rekening en risico van Jobconnecto.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij in de hoedanigheid van consument of een door de wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Risico-overgang bedrijven

Deze bepaling is alleen van toepassing op de wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.
De zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de wederpartij voor rekening en risico van Jobconnecto.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken aan de wederpartij of een door de wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Jobconnecto aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem.
De wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Jobconnecto en de wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
In geval van faillissement, surséance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Jobconnecto en de verplichtingen van de wederpartij jegens Jobconnecto onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Jobconnecto, voor zover de wederpartij handelt in de hoedanigheid als bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Jobconnecto, voor zover de wederpartij handelt in de hoedanigheid van consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
Voor zover de wederpartij handelt in de hoedanigheid van consument heeft Jobconnecto pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Jobconnecto de wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

Tegoedbon

Een tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Jobconnecto.
De wederpartij dient een tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
Een tegoedbon is na uitgifte geldig voor de duur van 1 jaar.
Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
In geval van koop op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
In geval van dienstverlening op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Jobconnecto in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Jobconnecto totdat de wederpartij hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de wederpartij een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Jobconnecto het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Jobconnecto bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
 
 • na het sluiten van de overeenkomst Jobconnecto omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Jobconnecto kan worden gevergd.
Jobconnecto behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de wederpartij een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Jobconnecto bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Jobconnecto bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de overeenkomst Jobconnecto omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Jobconnecto kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Jobconnecto kan worden gevergd;
 • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de wederpartij komt te overlijden.
   
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Jobconnecto op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien Jobconnecto de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Jobconnecto niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de wederpartij, is de wederpartij aansprakelijk voor de door Jobconnecto geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Jobconnecto of de wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jobconnecto geen invloed kan uitoefenen en waardoor Jobconnecto niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Jobconnecto in redelijkheid niet van de wederpartij mag worden verlangd.
Jobconnecto heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Jobconnecto zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel Jobconnecto als de wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Jobconnecto zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien Jobconnecto ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jobconnecto gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Garanties

Jobconnecto garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Jobconnecto garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
Jobconnecto garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
Ten aanzien van producten geldt de garantie, vanaf het moment van de levering, gedurende aangegeven gebruikersperiode, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
Ten aanzien van diensten geldt een garantie gedurende het gebruik van het afgenomen profiel, tenzij uit de aard van de dienst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
Indien het geleverde product en/of de verrichte dienst niet voldoet aan de garantie, zal Jobconnecto, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor rekening van de wederpartij.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Jobconnecto in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Jobconnecto geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Onderzoek en reclame

De wederpartij kan gedurende de gebruikersperiode vragen/ opmerkingen en klachten plaatsen. Na mededeling zal Jobconnecto vragen, opmerkingen en/of klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen verhelpen.
De wederpartij behoort te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen een redelijk termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het product en/of dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
De kosten worden nimmer vergoed wanneer de wederpartij Jobconnecto niet schriftelijk om toestemming heeft gevraagd.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de wederpartij Jobconnecto binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.
Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid

De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de wederpartij. Jobconnecto is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Jobconnecto.
Jobconnecto is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Jobconnecto is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jobconnecto is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jobconnecto kenbaar behoorde te zijn.
Jobconnecto is niet aansprakelijk voor het buitenwerkingstelling van de website, tenzij de website langdurig buiten werking is.
Indien Jobconnecto aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Jobconnecto beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Jobconnecto aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Jobconnecto overeenkomstig de verzekering draagt.
De wederpartij dient de schade waarvoor Jobconnecto aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Jobconnecto te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Jobconnecto vervalt binnen één jaar nadat de wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

De wederpartij vrijwaart Jobconnecto voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.
Indien Jobconnecto door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Jobconnecto zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jobconnecto en derden komen verder voor rekening en risico van de wederpartij.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Jobconnecto en de door Jobconnecto (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de wederpartij Jobconnecto ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom

Jobconnecto behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Jobconnecto behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding

Zowel Jobconnecto als de wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, wederpartij en andere relaties waarvan uit hoofde van de opdracht kennis is genomen.

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de wederpartij aan Jobconnecto verstrekt en Jobconnecto verzamelt, zal Jobconnecto zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Jobconnecto mag de persoonsgegevens van de wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Bij het bezoeken van onze website kan Jobconnecto informatie van de wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
De informatie die Jobconnecto verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
Het is Jobconnecto niet toegestaan om de persoonsgegevens van de wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Jobconnecto gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Jobconnecto zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Jobconnecto niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
De wederpartij gaat akkoord dat Jobconnecto de wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de wederpartij dit kenbaar maken.
Jobconnecto behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Nieuwsbrief

De wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
De wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.
De wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Klachtenregeling

Indien de wederpartij een klacht heeft omtrent het product of de verrichte dienst kan de wederpartij per e-mail aan Jobconnecto een klacht indienen.
De wederpartij dient een klacht binnen twee weken bij Jobconnecto in te dienen na het moment waarop de wederpartij kennis nam van het bestaand van de klacht.
Jobconnecto behandelt alle klachten vertrouwelijk.
Indien de wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal Jobconnecto de klacht van de wederpartij niet in behandeling nemen. Pas wanneer Jobconnecto de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.
Jobconnecto zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Jobconnecto partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 62930737.
 
 
 
 

Maak een account aan

© 2016 Jobconnecto. Alle rechten voorbehouden